Неводни титранти

 

неводни титранти

 

 

 

 

 

Годност, месеци                  Описание на продукта               Специфи-кация Опак.
12 HCl в метанол 0,5 N 2,5 L
24 Морфолин в метанол 0,5 N 2,5 L
12 Калиев метоксид 0,1 N 500 ml
12 Тетра N-бутил амониев хидроксид в 50/ 50 метанол/ пропан 2-ол 0,1 N 500 ml
12 Тетра N-бутил амониев хидроксид в 50/ 50 метанол/ пропан 2-ол 0,02 N 500 ml
12 Калиев хидроксид в етанол  1,0 N 1 L
12 Калиев хидроксид в етанол 0,5 N 1 L
12 Калиев хидроксид в етанол 0,1 N 1 L
12 Калиев хидроксид в етанол 0,1 N 2,5 L
12 Калиев хидроксид в метанол  1,0 N 1 L
12 Калиев хидроксид в метанол  1,0 N 2,5 L
12 Калиев хидроксид в метанол  0,5 N 1 L
12 Калиев хидроксид в метанол  0,1 N 1 L
12 Калиев хидроксид в метанол  0,1 N 2,5 L
24 Перхлорна киселина в оцетна киселина 0,1 N 500 ml
24 Перхлорна киселина в оцетна киселина 0,1 N 2,5 L
12 Перхлорна киселина  в 1,4 диоксан 0,1 N 2,5 L
24 Сребърен нитрат в в 1,4 диоксан 0,1 N 1 L
24 Сребърен нитрат в метанол  0,01 N 1 L