Бехерови чаши и мензури

 

Бехерови чаши и мензури

Бехерови чаши и мензури:  

- градуирани;

- ниска или висока форма;

- стъклени или пластмасови;

Обеми до 5 000 ml